Kadın ve Sağlık Bakım Sistemi

Hedefler
Türkiye'de kadın haklarını, kadın sağlığı alanında yasa ve politikaları tamamlayabilme
Kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezleri hakkında bilgi sahibi olabilme
Sağlık bakım sistemini tanıyabilme
Kadın sağlığını etkileyen faktörleri öğrenebilme
Güvenli annelik açısından insan hakları konusunda farkındalık oluşturabilme
Kadının insan hakları ve kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi bilincini geliştirebilme
Kadın ve Sağlık Bakım Sistemi
Bir toplumun uygarlık düzeyi o toplumun kadına verdiği değerle ilişkilidir. Bu değerin yeterince anlaşılamadığı ya da değerlendirilmediği dönemlerde toplumlar gelişememiş ve ilerleyememişlerdir. Bugün dünyada kadınlar erkeklere göre daha uzun, ancak yaşam kalitesi düşük olarak yaşamaktadırlar. Kadınların yaşam kalitesindeki düşüklük, onların toplumdaki statüleri ile doğrudan ilgilidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Dünya Sağlık Raporu'nda insanın yaşam dönemlerinin her biri için öncelikli müdahale alanları belirlenmekle birlikte kadınların sağlık durumlarına özel bir önem verilmiş ve insanlığın 21. yüzyıldaki sağlıkla ilgili geleceğinin büyük ölçüde, kadınların sağlığının ciddi olarak ele alınmasına bağlı olduğu vurgulanmıştır. Çünkü kadınların aile ve toplum arasında bir köprü görevi üstlenerek, sosyal sistemin ilerleyişine ve ailede sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına katkısı büyüktür.
Birçok kadın sağlık bakım sistemine üreme organları ile ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle başvurmaktadır. Geçmişte kadın sağlığı denildiğinde öncelikle üreme organları ve meme ile ilgili sorunlar akla gelmekteydi. Ancak günümüzde bu yaklaşım değişmiş; kadın sağlığı fiziksel, sosyal, duygusal, spritüel ihtiyaçları göz önüne alınarak, kadına yaşamı boyunca bütünsel yaklaşımın önemi her geçen gün artmıştır. Bu yaklaşım ile birlikte sağlık kavramı “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali” olarak kabul edilmektedir. Bu tanım artık tüm dünya ülkelerinde kabul edilen bir tanımdır.
Hastalık ve sağlık kavramları kültürlere göre değişim göstermekle birlikte, kadın sağlığını değerlendirirken ve sağlık bakımı verirken kadının yaşı, ailesi, kültürü, eğitimi, dini, sosyal yapısı, duygusal ve fiziksel durumunu göz önünde bulundurmak son derece önemlidir. Aynı zamanda erkeklerin sağlık ve hastalık kavramlarına fiziksel, duygusal ve bilişsel yanıtları kadınlardan farklılık göstermektedir. The Institute of Medicine(2001) bireyin cinsiyet farklılığının tıp biliminde önemli olduğunu, tıp araştırmalarında hastalık ve tedavilerin aynı zamanda bakış açılarının kadın ve erkeklerde birçok farklı yönleri olduğunun anlamaya yönelik tıp araştırmalarının yapılmasının önemini vurgulamıştır. Kadınların yaklaşık olarak %70'i aile (çocuk, eş, ebeveyn) ile ilgili sağlık bakım kararlarını almakta, %80'inden fazlası ise aile sağlığı ile ilgili finansal kararları almada ya yalnız kaldığını ya da sorumluluğu paylaşmaktadır. Bu nedenle kadının sağlık durumunu en iyi durumu getirmek ve kadınları bilgilendirmek son derece önemlidir.